top of page

VANLIGA FRÅGOR

När kan man söka anslag?

Möjligheter till anslagssökning sker löpande under året.

Ansökningsdatum utgår: 30 april. Sökande får besked under vecka 35.

Vem kan söka?

Anslag kan sökas av enskilda personer eller grupper från institutioner, organisationer och företag. Stiftelsen kräver en huvudsökande – som även är kontaktperson för projektet.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan skall vara kortfattad och redovisas sammanfattad på ansökningsformuläret som finns nedan:

 • Ansökan skall omfatta högst 4 st A4 sidor.
   

 • Till ansökan skall bifogas en meritförteckning – (CV) med tidigare erfarenheter, utbildning och referenser. Denna får omfatta högst 2 st  A4 sidor – utöver formulärets 4 st A4 sidor.
   

 • Projektbenämning + namn på huvudsökande/projektledare
   

 • Projektbeskrivning. Denna del skall beskriva följande:
  – Kortare sammanfattning
  – Syfte: Projektets mål och målgrupp, betydande hållbarhetsaspekter i projektet & avgränsningar.
  – Genomförande
  – Arbetsmetod
  – Projektets organisation: Projektledare, övriga projektdeltagare, Ev. referensgrupp.
  – Aktiviteter: Tidplan med planerade avstämningspunkter och färdigställandetid.
  – Förväntat resultat – Stiftelsens prioritering, kunskap för praktiker inom yrket samt nytta för akademin 
  – Redovisning kring kännedom om forskningsfronten inom området

 • Projektets kostnader och finansiering. Denna del skall beskriva följande:
  – Kostnader​: Projektkostnad för hela projektet och projektkostnad för eventuella delprojekt.
  – Finansiering: Eventuella medfinansiärer och belopp, exempelvis forskningsfonder, företag etc.
   

 • Projektets redovisning
  – Dokumentation av projektresultat: Informationsspridning muntligt och skriftligt – web och digitala medier.

Hur skickar jag in ansökan?

Ansökningar ska skickas till: ansokan@lbfstiftelse.se

Filen bifogas i PDF-format eller wordformat.

När får jag besked?

Sökande får skriftligt besked senast under v 35.

Beslutade medel och anslagsutbetalning

Utbetalning av beviljat anslag sker i delposter i takt med att projektet framskrider. Verifikationer på i projektet nedlagda kostnader skall redovisas. Beslutade anslag utbetalas vid tre tillfällen, om inte annat överenskommes.
 

 1. I samband med redovisning av uppstartsrapport (30%).

 2. I samband med lägesrapport och redovisning till LBF styrelse enligt fastställd tidplan (30% .

 3. I samband med att LBF:s styrelse godkänner slutrapport samt att forskningsresultatet fått tillräcklig spridning. (40%).
   

Medel ansöks och utbetalas utan moms.

 • All korrespondens skall märkas i enlighet med det projektnummer som LBF tilldelat.

 • Mer detaljerad information lämnas i samband med översändande av anslagsbeslut.

Vad prioriterar stiftelsen?

Stiftelsens belönar utbildning och forskning inom hållbar samhällsutveckling där områdena konstnärlig gestaltning, arkitektur och stadsbyggnad främjas. I första hand belönas projekt som bedrivs eller tillgodoser intressen i Sverige. I andra hand kan medel från stiftelsen fördelas internationellt.

Stiftelsen bedömer ansökningarna med hänsyn till redovisad kvalitet i projektbeskrivningen samt hur det, i ansökan, redovisade projektresultatet kan bidra till att skapa långsiktig ekonomisk-, social- respektive ekologisk hållbarhet.


Exempel på sådana projekt kan vara:
 

 • Projekt som visar på hur vi kan anpassa staden/byggnader/gestaltning till klimatförändringar. Detta gäller inte minst i redan byggd miljö.

 • Projekt som visar på hur vi kan arbeta cirkulärt, inte minst i större skala.

 • Projekt som adresserar de kriser som hotar vår jords överlevnad t.ex. klimatkris samt biodiversitetskris.

LBF bedömer även relevansen i ansökningarnas problembeskrivning. Stiftelsen prioriterar projektresultatet som har goda förutsättningar att komma till praktisk nytta för samhällsbyggnadssektorn samt till den anknuten undervisning och forskning. Därför önskar vi även att sökande, på ett genomtänkt och trovärdigt sätt, redovisar på vilket vis de kommer att redovisa projektresultatet, så att det får största möjliga spridning.

Stiftelsen stödjer i första hand projekt där stiftelsen är huvudfinansiär men kan i längre och större projekt samverka med andra finansiärer.

Hur skall LBF-stödda projekt genomföras?

Anslagsbeslut gäller med projektstart inom 3 månader efter styrelsens godkännande om inget annat överenskommes.

Eventuellt ändrad tidplan skall inlämnas till LBF och följas som förutsättning för utbetalning av medel.

LBF äger rätt att jämka beviljat anslag om:
 

 • Projektet inte bedrivits enligt förutsättningar i ansökan

 • LBF finner att det saknas förutsättningar att inom rimlig tid nå erforderligt resultat

 • Mottagaren använder anslaget för annat än ändamålet eller i övrigt inte uppfyller villkoren i projektet.

Hur skall ett LBF-stött projekt redovisas?

Projekt skall alltid redovisas och dokumenteras digitalt i PDF-format eller till LBF och kunna presenteras på hemsidan för allmän spridning. Projektresultatet ska därefter spridas i enlighet med den strategi för informationsspridning som angetts i ansökan.

Tryckning av slutrapport

Projektmedel för tryckning av rapport sker efter godkänd slutrapport via separat projektansökan.

SÅ SÖKER DU ANSLAG 

Välkommen med din ansökan

senast 30 april 2024.

Besked lämnas under v 35.

Klicka på knappen för att ladda ned ansökningsformuläret

DSC04817.jpg
Ansökningar ska skickas till:
 
ansokan@lbfstiftelse.se
 

Filen bifogas i PDF-format eller wordformat.

bottom of page