top of page

2018 ÅRS STIPENDIATER

Efter två avslutade ansökningsperioder 30 april och 15 oktober, har stiftelsen tagit emot en alltmer ökad omfattning av kvalificerade ansökningar. Efter genomgångar, dialoger kring ansökningarnas innehåll och gemensam slutlig bedömning enades styrelsen om att utifrån de uppsatta kriterierna under året tilldela medel till fem mycket intressanta projekt samt medel till en separat genomförd gemensam workshop med tre olika sökandegrupper.

HT -18

Databaserad Stadsplanering – en förstudie kring data och digitala verktyg inom stadsplanering.
Digitala verktyg och datainformerad design är en del av samhällets digitalisering som påverkar arkitekter och deras verktyg. Inom branschen finns många exempel på hur data och olika digitala verktyg skapar nya förutsättningar för en mer kunskapsbaserad stadsbyggnadsplanering.

 

Projektet är en förstudie som leds av projektledare André Agi, arkitekt verksam vid Liljewall. I arbetsgruppen ingår arkitekt Jacob Flårback, arkitekt Alexander Gösta, Miljösamordnare Jesper Karlsson samt arkitekt Ellen Simonson – från Liljewall.

 

Projektet beräknas slutredovisas under hösten 2019.

Läs intervju med två av författarna här.

Verktyg för utformning av framtidens skolmiljöer

”Det är en konkurrens över världen om talanger som kan skapa de mest kreativa produkterna. Tänkandet är den avgörande produktionsfaktorn. Att ha förmågan att skapa/upptäcka nya behov, hitta nya erbjudanden. Innovation och problemlösning blir allt viktigare faktorer. Att kunna tänka abstrakt, kunna samarbeta och digital förmåga, blir kärnkompetenser på framtidens arbetsmarknad. Vad ställer det för krav på våra elever? De behöver bli mer effektiva, mer kreativa, mer rofyllda och mindre stressfyllda. Ett resultat av detta är att skolan har gått från att vara ämnesbaserad inlärning till projektbaserade inlärning.”

 

Projektet syftar till att testa och fastställa vad i skolmiljön som triggar inlärning, kreativitet, samarbete och innovationsförmåga. Målet med projektet är att ge stöd åt framtida utformning av läromiljöer för både skolplanerare, kommunala planerare och arkitekter.

 

Projektet genomförs av Inredningsarkitekt Linda Nilson och arkitekt och skolhusstrategen Madeleine Nordenknekt – båda verksamma vid Liljewall.

 

Projektet beräknas slutredovisas hösten 2019. 

Public Space Making – Searching for Best Practice from Planning to Management

Offentliga platsers värde och finansiering – svensk och internationell best practice.

Projektet avser att undersöka vilka modeller som används för värdering och finansiering av offentliga platser, finna best practice och utifrån dessa komma med rekommendationer om vilka modeller som skapar bäst långsiktig hållbarhet. Två svenska städer – ( Stockholm, Göteborg,) och sju utländska städer ( London, Barcelona, New York, Detroit, San Fransisco, Osaka, Tokyo) med starkt tillväxt och förtätning undersöks.

 

Undersökningen sker genom workshops med kommunanställda och forskare i de sex städerna. Inom projektet gör även en genomgång av den senaste aktuella forskningen inom ämnet. Projektet genomförs i samarbete med experter på offentliga rum och urban finansiering med UN Habitat Urban Economy and Finance Branch

 

Projektet genomförs av Stadsbyggnadsforskare Alexander Ståhle, Tekn. Dr Stadsbyggnad vid KTH och vd för Spacescape.

 

Projektet beräknas slutredovisas hösten 2019.


 

Alternativa boendeformer med fokus på gemenskap

Arkitekterna Hanna Skoog och Klara Jonsson från KTH Arkitektur har fått projektmedel för att vidareutveckla sitt examensarbete. Arbetet genomförs under hösten 2018 och våren 2019.

 

Projektet belyser frågan hur vi bor och lyfter fram olika aspekter kring alternativa boendeformer. Innehållet skall inspirera, väcka tankar och skapa en diskussion rörande sociala och hållbara aspekter kring framtida bostadsbyggande.

Stipendiaterna har studerat framtida utmaningar som bostadsmarknaden står inför och ger förslag på hur man kan tillgodose de olika behov som olika människors livssituation ställer.

 

Projektet slutredovisades hösten 2019.

VT -18

Ett ovärderligt boende? Villaägares syn på villaomvandling
Studien genomförs av planarkitekt Ludvig Netré – Landskapsgruppen Stockholm, arkitekt Lisa Deurell – Brunnberg & Forshed Stockholm samt samhällsvetaren och kulturgeografen Joakim Franklin vid WSP Stockholm.

Syftet är att genomföra en fördjupad förstudie kring hur förtätning av villaområden sker och vilken påverkan berörda fastighetsägare har. Undersökning sker via intervjuer och dialoger med boende inom områden som avses förtätas enligt kommunernas planering.

 

Projektet pågår och beräknas slutredovisas under våren 2020.

 

Att identifiera kvaliteter i boende och stadsmiljöer
Projektet syftar till att tre olika forskningsteam, oberoende av varandra önskar studera och identifiera kvaliteter i boende och stadsmiljöer. De tre ansökningarna har tydliga beröringspunkter i sina upplägg och diskussioner.

 

Cecilia Windh, ÅF & Joanna Henje, Liljewall – ” Förstudie Stadshandbok”

Axel Heyman + team inom White – “ Hur genomförande och förvaltning beaktas i planeringsskedet”.

Hilda Esping Nordblom. Liljewall tillsammans med arkitekter inom Liljewall – ” Boende i blandstad”

 

I samverkan med de tre teamen genomförde LBF Stiftelse den 6 mars 2019 en intressant dialogworkshop där agendan var att diskuterade de olika teamens syn på att komma med förslag till vidareutveckling av frågeställningen för framtida insatser.


 

bottom of page