top of page
Pink Powder

2021 ÅRS STIPENDIATER

Vårens ansökningsperiod 2021 resulterade i tretton kvalificerade ansökningar. Efter genomgångar, dialoger kring ansökningarnas innehåll och gemensam slutlig bedömning enades styrelsen om att utifrån de uppsatta kriterierna tilldela medel till två mycket intressanta projekt.

Färska stommar – Trätekniker och metoder för att utveckla det krökta arkitektoniska formspråket 

Projektets syfte är att utveckla byggmetoder som tillåter alternativa former och alternativ materialanvändning inom träbyggande. De konventionella byggmetoder som finns tillgängliga inom byggbranschen baseras på nu tillgängliga träprodukter samt branschstandard. Träbyggnation med alternativa tekniker, till exempel krökta och dubbelkrökta former, blir med konventionella metoder och material så kostsamma att de sällan används.  Projektet syftar till att undersöka dessa möjligheter till komplexa former genom att utveckla metoder baserade i det färska trämaterialets egenskaper. 

 

  • Projektledare är Torsten Imottesjö, arkitekt

  • Medverkande är Karl Hallberg, arkitekt samt referensgrupp

 

Projektet beräknas slutredovisas senvåren 2022.

 

Arkitektens roll på landsbygd

Projektets syfte är att utveckla kunskap och förståelse kring hur synen på arkitektens roll utanför våra storstadsregioner. Genom att studera befintliga processer på landsbygden och ta del av aktuellt forskningsarbete, lägger förstudien grunden för ett fördjupat arbete kring hur arkitekten/planerarens roll kan vidgas för att skapa fler möjligheter till en hållbar utveckling, bortom den urbana normen.

 

 

  • Louise Hagelberg, arkitekt anställd på Liljewall Arkitekter i Malmö

  • Jenny Lindberg, arkitekt anställd på PE Teknik och Arkitektur i Malmö

  • Petra Henriksson, arkitekt och tidigare projektledare av Bredbandsbyllerbyar
    för Solatum Hus & Hem AB 

 

Projektet beräknas slutredovisas 2022.

bottom of page