top of page

2019 ÅRS STIPENDIATER

Från 2019 har LBF stiftelse ändrat ansökningsreglerna.

Ansökningarna skall nu vara inlämnade senast 30 april mot tidigare ansökningsmöjlighet två gånger per år.

 

Vårens ansökningsperiod resulterade i 25 kvalificerade och mycket intressant ansökningar. Efter genomgångar, dialoger kring ansökningarnas innehåll och gemensam slutlig bedömning enades styrelsen om att utifrån de uppsatta kriterierna under året tilldela medel till tre mycket intressanta projekt.

3D-printing av prefabricerade betongelement – nya möjligheter till samverkan mellan design, prestanda och byggnation.

Projektets syfte är att utveckla strategier för samverkan mellan design, materialprestanda och byggnation i gestaltning av prefabricerade fasadelement av betong. Projektet bygger vidare på en designmetod inom robotstyrd 3D-printing som utvecklats av Helena Westerlind som en del av hennes doktorandforskning på KTH Arkitekturhögskolan. Programmerade rörelsemönster som styr betongens placering avses användas för att åstadkomma varierande materialstrukturer i betongens uppbyggnad.

Projektledare är Helena Westerlind, arkitekt och doktorand på KTH Arkitekturhögskolan. Medverkande är José Hérnandez, arkitekt och programmerare samt Johan Silverbrand, professor och prefekt på KTH Byggvetenskap med expertis inom betongteknik och konstruktion.

Projektet beräknas slutredovisas under våren 2020.

 

Livscykelanalys med kostnadsperspektiv i projekteringsstadiet.
Sökanden har ansökt om medel till en förstudie som syftar till att öka förståelsen för hur beslut hos arkitekt/projektörer kan göras tillsammans med kalkyl/inköp hos byggentreprenörer för att kunna ge förslag på gångbara lösningar för projekt med låg klimatpåverkan. I projektet ingår även att utreda möjligheter att optimera byggnaderna med avseende på livscykelanalyser (LCA) i tidiga skeden.

 

Studien ämnar även ge förslag på metodik för hur en tidig klimatkalkyl (LCA) kan tas fram för en byggnad på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt.

Projektledare är Jesper Karlsson, miljösamordnare inom Liljewall arkitekter. Medverkande är Arkitekt Johannes Roubert och BIM-samordnare, Mats Knutsson. Andreas Holmgren, hållbarhetschef på byggnadsfirman Otto Magnusson ingår i en extern referensgrupp.

 

Projektet har utvecklats vidare till en samverkansprocess med medarbetare inom Tyréns.

 

Projektet delfinansieras i samverkan med Sven Tyréns Stiftelse.

Läs mer om projektet

bottom of page