top of page
PROJEKT X

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me.

PROJEKT X

 

I'm a paragraph. Click here to add

your own text and edit me.

PROJEKT Y

 

I'm a paragraph. Click here to add

your own text and edit me.

PROJEKT Y

 

I'm a paragraph. Click here to add

your own text and edit me.

PROJEKT Z

 

I'm a paragraph. Click here to add

your own text and edit me.

PROJEKT Z

 

I'm a paragraph. Click here to add

your own text and edit me.

OM

STIFTELSEN

Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för hållbar samhällsutveckling – LBF – har som ändamål att:

 • Utan enskilt vinstsyfte stödja, stimulera och belöna utbildning och forskning inom hållbar samhällsutveckling på sådant sätt att områdena konstnärlig gestaltning, arkitektur och stadsbyggnad främjas.
   

 • I första hand skall sådan forskning och utbildning stödjas, stimuleras och belönas som bedrivs eller tillgodoser intressen i Sverige. I andra hand kan medel från stiftelsen fördelas internationellt.
   

 • LBF skall verka som en länk mellan den forskning som sker inom akademin och företagens praktiska projektgenomförande.
   

 • LBF:s uppgift är att hantera anslagsgivning, bedömning, genomförande, rapporthantering och implementering.

PÅGÅENDE

PROJEKT

Pågående_projekt

Is deriora ea quid quis inimod quidio eum velest, et liquis aruptas rectotaquae volor magnia di nis ut et occus sintincit quam voluptassum est ipsa quate cuptis evellup tisitatur apera everunt autempos rehent ut fugiatur, si tem audaepratem aut labo. Ate odipiendam dipisit etur? Mus nitiis nonsedit vendaer umquunt apereni con eos int adis ius.Ectat optas velibus, que prerfernatur ape .

Is deriora ea quid quis inimod quidio eum velest, et liquis aruptas rectotaquae volor magnia di nis ut et occus sintincit quam voluptassum est ipsa quate cuptis evellup tisitatur apera everunt autempos rehent ut fugiatur, si tem audaepratem aut labo. Ate odipiendam dipisit etur? Mus nitiis nonsedit vendaer umquunt apereni con eos int adis ius.Ectat optas velibus, que prerfernatur ape .

LEIF BLOMKVIST

Leif_blomkvist

STYRELSEN

LEIF BLOMKVIST
STIFTELSENS 
ORDFÖRANDE

Tel: 0705-462676

E-post: leif@lbfstiftelse.se

Medgrundare till Liljewall arkitekter AB och tidigare företagets VD mellan 1980 – 2009 och arbetande styrelseordförande mellan 2009 – 2016.

NINA RYD
LEDAMOT

Tel: 070x-xx xx xx

E-post: nina@lbfstiftelse.se

Arkitekt, biträdande professor och docent vid Chalmers Tekniska Högskola - Institutionen för Arkitektur/Byggdesign.

LISSIE ROSSING
LEDAMOT

Tel: 070x-xx xx xx

E-post: lissie@lbfstiftelse.se

Arkitekt, partner och styrelseordförande i Liljewall arkitekter AB sedan 2016.

KONTAKTUPPGIFTER

LEIF BLOMKVIST FORSKNINGSSTIFTELSE LBF  c/o LILJEWALL ARKITEKTER AB
 
ODINSPLATSEN 1
411 02 GÖTEBORG

Reception: 010-205 10 80

E-post: info@lbfstiftelse.se

Om styrelsen

ATT SÖKA

ANSLAG 

VANLIGA FRÅGOR

När kan man söka anslag?

Möjligheter till anslagssökning sker löpande under året. Ansökningsdatum utgår: 15 februari och 15 september. Mer information finns på LBF:s hemsida.

Sökande får besked inom sex – åtta veckor efter ansökningstidens utgång.

Vem kan söka?

Anslag kan sökas av enskilda personer eller grupper från institutioner, organisationer och företag. Stiftelsen kräver en huvudsökande – som även är kontaktperson för projektet.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan skall vara kortfattad och redovisas sammanfattad på ansökningsformuläret som finns nedan:

 • Ansökan skall omfatta högst 4 st A4 sidor.
   

 • Till ansökan skall bifogas en meritförteckning – (CV) med tidigare erfarenheter, utbildning och referenser. Denna får omfatta högst 2 st  A4 sidor – utöver formulärets 4 st A4 sidor.
   

 • Projektbeskrivning. Denna del skall beskriva följande:
  - Kortare sammanfattning
  - Syfte
          - Projektets mål och målgrupp
          - Betydande hållbarhetsaspekter i projektet
          - Avgränsningar

  - Genomförande
  - Arbetsmetod
  - Projektets organisation
          - Projektledare
          - Övriga projektdeltagare
          - Ev. referensgrupp

  - Aktiviteter
          - Tidplan med planerade avstämningspunkter och färdigställandetid
  - Förväntat resultat – Stiftelsens prioritering, kunskap för praktiker inom      
    yrket samt nytta för akademin 

  - Redovisning kring kännedom om forskningsfronten inom området

 • Projektets kostnader och finansiering. Denna del skall beskriva följande:
  - Kostnader
          - Projektkostnad för hela projektet
          - Projektkostnad för eventuella delprojekt

  - Finansiering
          - Eventuella medfinansiärer och belopp, exempelvis forskningsfonder, företag etc.

   

 • Projektets redovisning
  - Dokumentation av projektresultat
          - Informationsspridning muntligt och skriftligt – web och digitala medier

Vad prioriterar Stiftelsen?

Stiftelsens huvudinriktning inom områdena konstnärlig gestaltning, arkitektur och stadsbyggnad ligger som bas för inriktning av bidragsgivning.
 

Stiftelsen bedömer ansökningarna med hänsyn till redovisad kvalitet i Projektbeskrivningen och hur det i ansökan redovisade projektets resultat har förutsättningar att bli en viktig del i att skapa långsiktig hållbarhet inom stadsbyggnad, arkitektur och konstnärlig gestaltning.
 

Stiftelsen bedömer även relevans i problembeskrivning och kopplingen till hur resultatet kan nyttjas inom praktikens förutsättningar.
 

Stiftelsen stödjer i första hand projekt där stiftelsen är huvudfinansiär.
 

Under 2017 ges särskild prioritet till ansökningar som bidrar med kunskap inom Social hållbarhet.

Hur skall LBF-stödda projekt genomföras?

Anslagsbeslut gäller med projektstart inom 3 månader om inget annat överenskommes. Eventuellt ändrad tidplan skall inlämnas till LBF och följas som förutsättning för utbetalning av medel.
 

LBF äger rätt att jämka beviljat anslag om:
 

 • Projektet inte bedrivits enligt förutsättningar i ansökan

 • LBF finner att det saknas förutsättningar att inom rimlig tid nå erforderligt resultat

 • Mottagaren använder anslaget för annat än ändamålet eller i övrigt inte uppfyller villkoren i projektet.

Beslutade medel och anslagsutbetalning

Medel utges för levnadskostnader exklusive sociala avgifter, skatter och ev. institutionsavgifter. Stiftelsen prioriterar inte personlig utbildning, personliga resor eller inköp av utrustning.
 

Utbetalning av beviljat anslag sker i delposter i takt med att projektet framskrider. Verifikationer på i projektet nedlagda kostnader skall redovisas. Beslutade anslag utbetalas vid tre tillfällen, om inte annat överenskommes.
 

 1. I samband med redovisning av uppstartsrapport ( 30% ).

 2. I samband med lägesrapport enligt fastställd tidplan ( 30% ).

 3. I samband med redovisning av slutrapport och godkännande av LBF ( 40% ).
   

Medel ansöks och utbetalas utan moms.

 • All korrespondens skall märkas i enlighet med det projektnummer som LBF tilldelat.

 • Mer detaljerad information lämnas i samband med översändande av anslagsbeslut.

Hur skall ett LBF - stött projekt redovisas?

Projekt skall alltid redovisas och dokumenteras digitalt i PDF- format eller PowerPoint till LBF och kunna presenteras på hemsidan för allmän spridning.

Tryckning av slutrapport

Styrelsen fattar beslut om eventuell finansiering av trycksak efter slutrapporteringen av projektet. LBF garanterar inte att varje forskningsprojekt blir publicerat som trycksak.

ANSÖKNINGSFORMULÄR

Välkommen med din ansökan senast 15 april 2017.

Besked lämnas inom 6-8 veckor efter inlämnad ansökan.

 

Klicka på ikonen för att ladda ansökningsformuläret. 

Hur skickar jag in ansökan?

Ansökningar skall mailas till: sokanslag@lbforskning.se
 

Filen laddas upp i PDF format eller wordformat.

När får jag besked?

Sökande får besked inom 8 veckor efter ansökningstidens utgång.
Se hemsidan angående ansökningsdatum.

Sök_anslag
bottom of page